• ЕПИ со коментар за новиот годишен извештај на Европската комисија за Република Македонија 2016

    Излезе новиот годишен извештај на Еворпската комисија за Република Македонија 2016

    Повеќе >>
  • ЕПИ со осуда на актуелните напади врз граѓанскиот сектор

    Осуда за јавните напади и ширењето омраза кон невладиниот сектор

    Повеќе >>

Институт за европска политика. Скопје                                ....Истражува, иницира, мобилизира

Повеќе

НајновоПогледај ги сите »

Проекти Сите »

Следење на владеењето за раст во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ 2020 (JuDGMeNT)

Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје на 10 јули 2016 година започна да го спроведува проектот „Следење на владеењето за раст во областа на правдата о...
Повеќе...

Национална дебата за ЕУ

Во отсуство на национална дебата за Европската Унија, ЕПИ ќе иницира инклузивен разговор со општествените чинители за процесот на пристапување на Република Ма...
Повеќе...

Проект за креирање на овозможувачка околина во земјите од Западен Балкан за мониторинг на реформите на јавна администрација од страна на граѓанско општество (WeBER)

Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје, во партнерство со Центарот за европска политика (CEP) – Србија, од 01 јануари 2016 година започна да го спроведува...
Повеќе...

Справување со препреките за излез - Ромите на македонските граници

Институтот за Европска политика – ЕПИ како партнер на невладината организација КХАМ од Делчево, со финансиска поддршка од страна на Канцеларија за ромски ин...
Повеќе...

Изданија Сите »

Одредници за ЕУ реформи – колку се ефикасни? БЕНЧЕР

14.02.2017

Преземи

[MERLIN WB] National Studies: Key findings and reccommendations_EN

27.01.2017

Преземи

Мониторинг и евалуација на владеење на право во Македонија: Извршно резиме и препораки

27.01.2017

Преземи

Мониторинг бриф за Поглавјето 23 за месец декември 2016

09.01.2017

Преземи

Мрежи

EPI NET

TEN

Ресурси

IPA DATA