• Интерактивна мапа на институциите во РМ

    Институтот за европска политика изработи интерактивна мапа на институцоналната поставеност во Република Македонија. Од институциограмот може да се добијат информации за поделбата на власта, вертикалната поставеност на институциите, како и нивните конкретни надлежности.

    Повеќе >>
  • ЕПИ со коментар за новиот годишен извештај на Европската комисија за Република Македонија 2016

    Излезе новиот годишен извештај на Еворпската комисија за Република Македонија 2016

    Повеќе >>

Институт за европска политика. Скопје                                ....Истражува, иницира, мобилизира

Повеќе

НајновоПогледај ги сите »

Проекти Сите »

Следење на владеењето за раст во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ 2020 (JuDGMeNT)

Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје на 10 јули 2016 година започна да го спроведува проектот „Следење на владеењето за раст во областа на правдата о...
Повеќе...

Национална дебата за ЕУ

Во отсуство на национална дебата за Европската Унија, ЕПИ ќе иницира инклузивен разговор со општествените чинители за процесот на пристапување на Република Ма...
Повеќе...

Проект за креирање на овозможувачка околина во земјите од Западен Балкан за мониторинг на реформите на јавна администрација од страна на граѓанско општество (WeBER)

Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје, во партнерство со Центарот за европска политика (CEP) – Србија, од 01 јануари 2016 година започна да го спроведува...
Повеќе...

Справување со препреките за излез - Ромите на македонските граници

Институтот за Европска политика – ЕПИ како партнер на невладината организација КХАМ од Делчево, со финансиска поддршка од страна на Канцеларија за ромски ин...
Повеќе...

Изданија Сите »

Месечен преглед за месец декември 2016 година од следењето на спроведувањето на Стратегијата за Југоисточна Европа 2020, димензијата Правда

30.12.2016

Преземи

Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни правa за месец ноември 2016 година

30.12.2016

Преземи

JuDGMeNT: Тематски извештај за квалитет, компетентност и ефикасност на судии и судови

25.12.2016

Преземи

Креирање јавни политики во земјите од Западен Балкан CEPS_WEB

13.12.2016

Преземи

Мрежи

EPI NET

TEN

Ресурси

IPA DATA